F37® Foundry
F37 Tinker
F37 Tinker Greek
F37 Tinker Cyrillic
F37 Tinker Hebrew
Show Styles & Pricing
Add to cart
Show Styles & Pricing

F37 Tinker Hebrew

Light Italic Regular Italic Bold Italic ExtraBold Italic
Click to test

F37 Tinker Hebrew Font Sampler

Text
Light
72pt
Buy from £35
דג סקרן שט בים מאוכזב ולפתע מצא חברה
Text
Regular
36pt
Buy from £35
לבנזון נולד ולמד בווילנה, בירת גוברניית ווילנה, בתחום המושב של האימפריה הרוסית (כיום בירת ליטא). אמו נפטרה בילדותו והוא נשאר עם אביו, שהיה חולה וכן עברו שניהם להתגורר בביתו של הסב הזקן, שהיה לו לאב שני ודאג לחינוכו.[1] הוא התפרסם כתלמיד חכם ובגיל 13 כבר נמצא לו שידוך והוא התחתן, כנהוג ביהדות ליטא של אותם ימים, ועבר להתגורר אצל חותנו בעיירה מִיכַלִישׁוֹק, ומכאן שמו: מיכלישוקר.
Text
ExtraBold
100pt
Buy from £35
מחקרי קריאות החלו כבר ב-1825.
Text
Regular Italic
120pt
Buy from £35
כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את צבי למים
Text
Bold
26pt
Buy from £35
תנועת ההשכלה היהודית, ובקיצור ההשכלה, היא כינוי למגמה אינטלקטואלית שפעלה בקרב יהודי מרכז ומזרח אירופה, עם השפעה מועטה גם במערבה ובארצות האסלאם. ראשיתה כהשקפה מגובשת בשנות ה-70 של המאה ה-18 וסיום השלב האחרון בה היה לקראת סוף המאה ה-19, עם עליית הלאומיות היהודית סביב 1881. ההשכלה כיוונה ליעד כפול: מחד שימור היהודים כקבוצה מובדלת בעלת זכויות משלה, יחד עם פעולה לתחייה והתחדשות תרבותית ורוחנית ויצירת ספרות ועיתונות בעברית, שהתנועה הייתה אחראית לתחייתה כלשון ספרותית לצורכי חולין; ומאידך השתלבות מיטבית שלהם במדינותיהם, תוך הקניית השפה, התרבות והערכים של הסביבה.
Text
Bold
180pt
Buy from £35
קריאות ונגישות
Text
Bold
140pt
Buy from £35
א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת
Punctuation (Text)
ExtraBold
60pt
Buy from £35
.,:;…!¡?¿·•*#//⁓-–—(){}[]‚„""''«»‹›"'ƒ@&¶§©®℗™°′″|¦†‡℮№₿¢₡¤$₫€₲₺₱₽£¥+−×÷=≠><≥≤±≈¬~^∅∞∫√µ%‰↑↗→↘↓↙←↖◊

Popular Pairings with
F37 Tinker Hebrew

Buy F37 Tinker Hebrew & F37 Tinker Hebrew
F37 Tinker Hebrew
F37 Tinker Hebrew
Weight
Bold
Size
72pt
Leading
82pt
Tracking
0
Buy F37 Tinker Hebrew & F37 Tinker Hebrew
מחקרי קריאות החלו כבר ב-1825.

דעות הנוגעות לסוג הסריפים הטובים ביותר לשימוש, ההשפעות של עליות ויורדות, ניגודיות בהירות בין נייר ודיו וגורמים שונים אחרים בקריאות האותיות באו לידי ביטוי בחופשיות לאורך המאה התשע-עשרה ואף עד ימינו. בשנת 1949, פרסום על טיפוגרפיה הדגיש את קריאות האותיות הספציפיות בהגדרת קריאות הדפוס.